Fletxa doble

Aquesta experiència si que és senzilla de realitzar: un dibuix amb dues fletxes paral·leles i amb el mateix sentit i un vas ben cilíndric mig ple d’aigua.

Observem les dues fletxes a través del vas buit, veurem que la seves mides varien lleugerament degut a la refracció de la llum amb el vidre del vas… però si aboquem aigua al vas fins a la meitat observarem de manera sorprenent que la fletxa inferior (la que veiem a través del líquida) queda invertida respecte el seu sentit en el dibuix.

Aquest és un efecte òptic senzill d’explicar si recordem la formació d’imatges en les lents convergents. En el nostre cas el vas ple d’aigua actua com una lent convergent i l’objecte (la fletxa) la situem aproximadament a una distància el doble que la seva focal, en aquesta situació es forma una imatge real, invertida, de la mateixa mida i a una distància també el doble de la focal però en aquest cas davant del vas. Aquest fet està dibuixat esquemàticament en el següent dibuix.fletxadoble

Així doncs veurem la fletxa superior a través del vas i la imatge de la fletxa inferior (invertida respecte l’original) davant del vas. Aquesta variació de posició del que observem costa molt d’apreciar en realitzar l’experiment i no s’observa gens en el vídeo.

Nota: la formació de la imatge és més complexe perquè la lent (el vas ple d’aigua) no la podem considerar una lent prima, però l’efecte és el mateix.